GOVERNANCE AND INTEGRITY | REGISTRAR OFFICE
» SERVICES » GOVERNANCE AND INTEGRITY

GOVERNANCE AND INTEGRITY

Bahagian Governan dan Integriti (BGI) berperanan mengawal selia, menyelaras dan memantau pelaksanaan tadbir urus yang berkualiti, cekap dan berintegriti selaras dengan matlamat Pelan Strategik UPM yang digariskan bagi mencapai visi UPM untuk menjadi sebuah universiti bereputasi antarabangsa.

 

Updated:: 16/11/2021

MEDIA SHARING

WWKFLAO:11:53